Leave a comment

California Healthy Kids Survey 加州健康孩子調查 – Parent Survey 家長問卷調查

Arabic

Untitled

https://ousd-parent-survey.family/Lincoln

Chinese

Untitled

https://ousd-parent-survey.family/Lincoln


English

“We want to hear your voice!
Please take a few moments to fill out the OUSD parent survey.
We want to know how to serve your family better.
Thank you!!
OUSD Superintendent Kyla Johnson-Trammell

https://ousd-parent-survey.family/Lincoln


Spanish

Enlace de la encuesta para padres CHKS
“¡Queremos escuchar su voz!”
Por favor tome unos momentos para llenar la encuesta para padres de OUSD.
Queremos saber cómo servir mejor a su familia.
¡Gracias!
Superintendente de OUSD Kyla Johnson-Trammell

https://ousd-parent-survey.family/Lincoln


Khmer
Untitled

https://ousd-parent-survey.family/Lincoln


Vietnamese

“Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị!”
Xin vui lòng dành một vài phút để điền vào bản khảo sát dành cho phụ huynh OUSD.
Chúng tôi muốn biết cách phục vụ gia đình quý vị tốt hơn.
Cảm ơn quý vị!!
Giám Đốc OUSD Kyla Johnson-Trammell  

https://ousd-parent-survey.family/Lincoln

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: